top of page

SedaiSolutions Group

Public·7 members

Kimyasal Hammaddeler Ansiklopedisi Pdf 16


Kimyasal Hammaddeler Ansiklopedisi: 16. Cilt - Organik Kimya
Kimyasal hammaddeler, endÃstriyel Ãretimde kullanÄlan ve ÃeÅitli kimyasal reaksiyonlarla elde edilen maddelerdir. Kimyasal hammaddeler ansiklopedisi, bu maddelerin kaynaklarÄ, Ãzellikleri, Ãretim yÃntemleri, kullanÄm alanlarÄ ve gÃvenlik Ãnlemleri hakkÄnda bilgi veren bir kaynaktÄr. Kimyasal hammaddeler ansiklopedisinin 16. cildi, organik kimya alanÄnda kullanÄlan kimyasal hammaddeleri kapsamaktadÄr.
kimyasal hammaddeler ansiklopedisi pdf 16


DOWNLOAD: https://glycoltude.blogspot.com/?l=2tJ8FQOrganik kimya, karbon atomu iÃeren bileÅikleri inceleyen bir kimya dalÄdÄr. Organik kimya, hayatÄn temelini oluÅturan biyokimya, ilaÃ, kozmetik, gÄda, tarÄm, tekstil, plastik, boya, deterjan gibi pek Ãok sektÃrde Ãnemli bir rol oynamaktadÄr. Organik kimyada kullanÄlan kimyasal hammaddeler ise genellikle petrol, doÄalgaz, kÃmÃr ve bitkisel kaynaklardan elde edilmektedir.


Kimyasal hammaddeler ansiklopedisinin 16. cildinde organik kimyada kullanÄlan 100'den fazla kimyasal hammadde tanÄtÄlmaktadÄr. Her bir hammadde iÃin Åu bilgiler verilmektedir:


 • Hammaddenin adÄ, formÃlÃ, yapÄsÄ ve sÄnÄflandÄrÄlmasÄ • Hammaddenin fiziksel ve kimyasal Ãzellikleri • Hammaddenin elde ediliÅi ve Ãretim yÃntemleri • Hammaddenin kullanÄm alanlarÄ ve uygulamalarÄ • Hammaddenin saÄlÄk ve Ãevre etkileri • Hammaddenin depolanmasÄ, taÅÄnmasÄ ve gÃvenliÄiKimyasal hammaddeler ansiklopedisinin 16. cildi, organik kimya ile ilgilenen ÃÄrenciler, ÃÄretmenler, araÅtÄrmacÄlar ve endÃstriyel uygulamacÄlar iÃin yararlÄ bir baÅvuru kaynaÄÄdÄr. Ansiklopedi PDF formatÄnda indirilebilir ve kolayca okunabilir.


Kimyasal hammaddeler ansiklopedisinin 16. cildinde yer alan bazÄ organik kimyasal hammaddeler ÅunlardÄr:


 • Aseton: C3H6O formÃllÃ, renksiz, uÃucu ve yanÄcÄ bir sÄvÄdÄr. TÄrnak cilasÄ ÃÄkarÄcÄ, boya inceltici, yapÄÅtÄrÄcÄ ve ÃÃzÃcà olarak kullanÄlÄr. Petrol ve doÄalgazdan elde edilir. • Benzin: C6H6 formÃllÃ, renksiz, uÃucu ve yanÄcÄ bir sÄvÄdÄr. Aromatik hidrokarbonlar sÄnÄfÄna girer. Plastik, boya, ilaÃ, deterjan ve sentetik kauÃuk Ãretiminde kullanÄlÄr. Petrol rafinerilerinde elde edilir. • Formaldehit: CH2O formÃllÃ, renksiz, keskin kokulu ve yanÄcÄ bir gazdÄr. Aldehitler sÄnÄfÄna girer. Dezenfektan, koruyucu, plastik, reÃine ve tekstil Ãretiminde kullanÄlÄr. MetanolÃn oksidasyonu ile elde edilir. • Glikol: C2H6O2 formÃllÃ, renksiz, tatlÄmsÄ ve zehirli bir sÄvÄdÄr. Alkol ve eterler sÄnÄfÄna girer. Antifriz, kozmetik, gÄda katkÄsÄ ve poliester Ãretiminde kullanÄlÄr. Petrol veya doÄalgazdan elde edilir. • Vinil klorÃr: C2H3Cl formÃllÃ, renksiz, uÃucu ve yanÄcÄ bir gazdÄr. Halojenli hidrokarbonlar sÄnÄfÄna girer. PVC (polivinil klorÃr) plastik Ãretiminde kullanÄlÄr. Etilen ve klorÃrÃn reaksiyonu ile elde edilir.Kimyasal hammaddeler ansiklopedisinin 16. cildi organik kimyada kullanÄlan diÄer pek Ãok kimyasal hammaddeyi de iÃermektedir. Ansiklopediyi PDF formatÄnda indirmek iÃin aÅaÄÄdaki linki tÄklayÄnÄz:


Kimyasal Hammaddeler Ansiklopedisi PDF Ändir c481cea774


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page